ANBI-status

Stichting vrienden van Guido heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover vind je op www.belastingdienst.nl

Vrienden van Guido
Stichting Vrienden van Guido
Paladijnenweg 251
3813 DH Amersfoort
vriendenvan@guido.nl

IBAN: NL54 INGB 0007 6690 32
Inschrijvingsnummer KvK: 66953170
RSIN nummer: 856767505

ANBI-Standaardformulier

Doelstelling vriendenstichting:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen, ondersteunen en faciliteren van het gereformeerd voortgezet onderwijs in Midden-Nederland, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Kees Koelewijn – voorzitter
Jan Heinen – secretaris
Klaas de Jong – penningmeester

Vrienden van Guido volgt de cao-VO bij het betalen van haar medewerkers.

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Vrienden-stichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording (jaarrekening) zullen hieronder te vinden zijn.

Beleidsplan vriendenstichting