Nieuws

Coronavirus

15 maart 2020:

Vandaag heeft het kabinet het besluit bekend gemaakt om van 16 maart t/m 6 april 2020 de scholen te sluiten voor leerlingen, m.u.v. leerlingen met ouders in vitale beroepen. Daarmee komen ook alle buitenschoolse activiteiten en voorlichtingsavonden komen te vervallen.
We zijn blij met duidelijkheid, maar we hebben ook zorgen om de voortgang van het onderwijs, met name voor onze examenleerlingen. Voor examenleerlingen volgen nog specifieke maatregelen vanuit de overheid, waarover we later apart zullen communiceren met de betreffende leerlingen en ouders.

Tegelijkertijd voelen wij ons verantwoordelijk dat het onderwijs zo goed als mogelijk voortgang vindt. Zoals aangekondigd zullen wij ons op maandag 16 maart 2020 met onze medewerkers voorbereiden op onderwijs op afstand. Als school hebben we kennis en ervaring op kleine schaal, maar de aankomende tijd zullen we moeten benutten om dat op grotere schaal uit te zetten.

Wij vragen ouders/verzorgers en leerlingen om samen afspraken te maken hoe deze dagen kunnen worden ingevuld. We zullen in de communicatie gebruik maken van de al bestaande systemen It’s Learning en Magister. Het is noodzakelijk te kijken welk gepland werk er nu al te doen is. Daarnaast kan er door worden gewerkt in de lesmethoden zodat de leerlingen bij blijven. In de loop van dinsdag 17 maart ontvangt u nader bericht hoe de school het onderwijs op afstand gaat vormgeven en in contact staat met de leerlingen.

Het kabinet stelt dat de school beschikbaar moet zijn voor opvang van leerlingen met ouders die in vitale beroepsgroepen werken. Uiteraard doen we wat ons gevraagd wordt, maar we willen ook graag inventariseren wie er in die sector werkt en of u van deze opvang gebruik wilt maken. Dat helpt ons bij het organiseren van deze taak. Wilt u dat kenbaar maken aan de locatie waar uw kind naar toe gaat?

De lijst van door de overheid aangewezen cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Zoals eerder aangekondigd krijgen leerlingen de gelegenheid om spullen op te halen. Om dat te kunnen reguleren wordt daar een rooster per locatie, per jaarlaag voor gemaakt. In een volgende update zullen we dat met u en de leerlingen communiceren.

Heeft u vragen neem dan contact op met de mentor of teamleider van uw kind.

 


15 maart 2020:

Naar aanleiding van de persconferentie informeren we u later vanavond over de gevolgen van de nieuwe maatregelen van het kabinet. De studiedag van morgen (16 maart) gaat door.


 13 maart 2020:

We merken dat de maatregelen van het kabinet veel maatschappelijke onrust geven. Ouders en leerlingen zijn ongerust. Daarom onderzoeken we verschillende scenario’s. We blijven in gesprek met externe instanties, andere schoolbesturen en elkaar. Steeds opnieuw maken we afwegingen in het belang van onze leerlingen, medewerkers, maar ook onze grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid weegt hierin mee. Daarom is er, onder voorbehoud van de actualiteiten, voor maandag een aangepast programma opgesteld.

Maandag 16 maart studiedag

 • voor maandag 16 maart wordt een extra studiedag ingelast en zijn de leerlingen vrij*. Voor de Locatie VMBO was er al een studiedag ingepland.
 • We willen deze studiedag benutten om de mogelijkheden van afstandsonderwijs te onderzoeken en te ontwikkelen, zodat we voorbereid zijn op eventuele andere maatregelen.   
 • Het begeleiden en voorbereiden van de examenklassen hebben onze hoogste prioriteit. We werken verschillende scenario’s uit en zijn daarover met betrokkenen en instanties in gesprek.

Locatie Havo Vwo: de inhaaltoetsen die gepland staan voor a.s. maandag het 8e en 9e uur (voor klas 3 tot en met 6 Havo Vwo) worden verplaatst naar dinsdagmorgen 17 maart het 1e en het 2e lesuur. Dit kan veranderen als de maatregelen van het kabinet tussentijds wijzigen, de school zal hier dan over communiceren als dit wijzigt.

Verder:

 • Zonder tegenbericht gaan de lessen vanaf dinsdag 17 maart gewoon door.
 • Wanneer we overgaan tot afstandsonderwijs, willen we u vragen er bij uw zoon/dochter op aan te dringen dat ze thuis aan de slag gaan met de gefaciliteerde lessen/instructies.
 • We vragen onze leerlingen zoveel mogelijk hun spullen van school mee te nemen naar huis, zodat er thuis ook gewerkt kan worden
 • Alles wat we nu organiseren geldt voor de komende 2 weken. Met de kennis van nu is het niet mogelijk op de daaropvolgende 3 weken tot de meivakantie te anticiperen.
 • Over de pauze momenten van leerlingen vindt overleg plaats tussen de LMT’s en de huismeesters van de locaties. Per locatie volgt hierover verder communicatie.

Maatregelen op een rij

Guido volgt de nieuwe richtlijnen van de overheid en de adviezen van het RIVM. Dit betekent voor medewerkers en kinderen het volgende:

 • blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en geef de ziekmelding door aan de school via de gebruikelijke weg
 • Blijf in geval van klachten in ieder geval thuis tot de klachten zijn verdwenen
 • Overleg met de directie in geval van twijfel
 • Meld bij de directie als er daadwerkelijk een Coronabesmetting is vastgesteld

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze sturen naar info@guido.nl

Het zijn lastige besluiten waar de school voor komt te staan. We vragen onze Hemelse Vader om ons hierin te begeleiden en de juiste afwegingen te maken.


2 maart 2020:

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties.
De vakantieperiode is ten einde en misschien komen er mensen uit je omgeving terug na een reis uit een gebied waar een uitbraak van het coronavirus is. Als deze mensen niet ziek zijn, vormen zij geen risico voor hun omgeving. Zij kunnen dus gewoon naar school of werk gaan. Dit is de landelijke richtlijn van het RIVM.

Op dit moment is er geen reden om maatregelen te treffen en wordt er op Guido lesgegeven volgens het rooster. Daarnaast staan er de komende tijd geen (buitenland)excursies gepland en is het niet nodig om daarin afwegingen te maken.

Wat als uw zoon of dochter ziek wordt?
Heeft uw kind koorts én hoestklachten en is hij/zij onlangs in coronagebied geweest, dan is het niet toegestaan om naar school te gaan. Er moet eerst contact zijn met de huisarts. De huisarts kijkt dan wat er gedaan moet worden.

Wat kunnen we zelf doen?
Op een plek waar veel mensen bij elkaar komen is aandacht voor goede hygiëne altijd belangrijk. De volgende maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

We zullen ons de komende tijd continu laten informeren door het RIVM en de regionale GGD. Mocht je algemene vragen hebben of vragen over de gezondheid van je zoon of dochter, dan verwijzen we  door naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus  en https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

 

 

Deel deze activiteit via: