MR

Medezeggenschapsraad

Op Guido is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR behandelt onderwerpen die schoolbreed spelen. De MR heeft de voorzitter van het College van Bestuur, de heer C. Koelewijn, als gesprekspartner. Daarnaast wordt regelmatig gesproken met de locatiedirecteuren.
In de medezeggenschapsraad van de Guido zitten 8 personeelsleden, 4 leerlingen en 4 ouders. Zij hebben in de MR de gelegenheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken die de school aangaan.
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen moet het bevoegd gezag voor een aantal zaken instemming of advies vragen aan de hele MR of één van de geledingen (leerlingen, ouders of personeel). Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn: begroting, personeelsbeleidsplan, formatieplan, onderwijskundige veranderingen, schoolgids, zorgplan enzovoort.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn voor iedereen toegankelijk.

De MR is te bereiken via e-mail mr@guido.nl
Postadres: Paladijnenweg 251, 3813 DH Amersfoort

De personeelsgeleding van de MR:
Dhr. H. Scherff, Havo Vwo (Voorzitter)
Dhr. L.A. Veldhuizen, Havo Vwo (Secretaris)
Dhr. H. van Dijk, Havo Vwo
Mw. B. Godeke, Havo Vwo
Dhr. K. Vermaat, Havo Vwo Dhr.
F. Wegerif, Havo Vwo
Dhr. J.H. aan het Rot, VMBO
Dhr. R. Kurvink, Ondersteunende Dienst

Kijk voor contactgegevens in de schoolgids

De oudergeleding van de MR:
Dhr. A. Burggraaff
Dhr. E. Roseboom
Dhr. B. Blankenstijn
Dhr. A.W. Schouwstra

De leerlinggeleding van de MR:
Lucas Wassink – Locatie HAVO VWO, V4
Matthias Hopman – Lokatie VMBO, BK2
Sira Simakan – Locatie Arnhem, HV2
Daniël van der Valk – Locatie HAVO VWO, V5

e-mail: mrleerlingen@guido.nl

De ambtelijk secretaris is Esther Schaap-Kromhout. Zij ondersteunt de MR op organisatorisch en beleidsmatig gebied.