MR

Medezeggenschapsraad

Op Guido is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR behandelt onderwerpen die schoolbreed spelen. De MR heeft de voorzitter van het College van Bestuur, de heer C. Koelewijn, als gesprekspartner. Daarnaast wordt regelmatig gesproken met de locatiedirecteuren.
In de medezeggenschapsraad van de Guido zitten 8 personeelsleden, 4 leerlingen en 4 ouders. Zij hebben in de MR de gelegenheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken die de school aangaan.
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen moet het bevoegd gezag voor een aantal zaken instemming of advies vragen aan de hele MR of één van de geledingen. Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn: begroting, personeelsbeleidsplan, formatieplan, onderwijskundige veranderingen, schoolgids, zorgplan enzovoort.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn voor iedereen toegankelijk.

U kunt de MR bereiken via e-mail mr@guido.nl
Postadres: Postbus 401, 3800 AK Amersfoort

De personeelsgeleding van de MR:
Dhr. F. Wegerif, Tweede Fase (Voorzitter)
Dhr. H. Scherff, Tweede Fase (Secretaris)
Dhr. H. van Dijk, Tweede Fase
Mw. B. Godeke, Onderbouw
Dhr. E. Hakvoort, Arnhem
Mw. J.L. van Luijk-van Boven, Ondersteunende Dienst
Mw. A. Ruis – Baron, Arnhem
Dhr. L.A. Veldhuizen, Onderbouw
Kijk voor contactgegevens in de schoolgids

De oudergeleding van de MR:

Mw. W. Becker-Andreou
Dhr. A. Burggraaff
Dhr. E. Roseboom
Dhr. J. Visscher

De leerlinggeleding van de MR:
Laurens Dijkema, V6
Emma Tiggelaar, V5
Sem Koelewijn, V6
Bas Wierenga, V6

e-mail: mrleerlingen@guido.nl

De ambtelijk secretaris is Esther Schaap. Zij ondersteunt de MR op organisatorisch en beleidsmatig gebied.