Medezeggenschapsraad

Op Guido is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR behandelt onderwerpen die schoolbreed spelen. De MR heeft de voorzitter van het College van Bestuur, de heer A. Bosman, als gesprekspartner. Daarnaast wordt regelmatig gesproken met de locatiedirecteuren.
In de medezeggenschapsraad van de Guido zitten 8 personeelsleden, 4 leerlingen en 4 ouders. Zij hebben in de MR de gelegenheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken die de school aangaan.
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen moet het bevoegd gezag voor een aantal zaken instemming of advies vragen aan de hele MR of één van de geledingen (leerlingen, ouders of personeel). Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn: begroting, personeelsbeleidsplan, formatieplan, onderwijskundige veranderingen, schoolgids, zorgplan enzovoort.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn voor iedereen toegankelijk.

De MR is te bereiken via e-mail mr@guido.nl
Postadres: Paladijnenweg 251, 3813 DH Amersfoort

De personeelsgeleding van de MR:
dhr. S. Woudt, locatie VMBO (Voorzitter) 
mw. G. van Hoffen, locatie Arnhem (Secretaris) 
mw. E. van Houwelingen, locatie Arnhem 
dhr. W. Tigelaar, locatie Havo Vwo 
mw. S. Provoost, locatie Havo Vwo 
dhr. P. Verhagen, locatie Havo Vwo 
mw. M. van Reenen, locatie Havo Vwo 
mw. B. Godeke, locatie Havo Vwo

Kijk voor contactgegevens in de Guidogids

De oudergeleding van de MR:
Dhr. A. Burggraaff, locatie Havo Vwo
Mevr. J.B. Wiersema, locatie VMBO
Dhr. P.F. Heek, locatie Havo Vwo 
Mw. C. Lens, locatie Arnhem

De leerlinggeleding van de MR:
Ruben Jellema, locatie Havo Vwo, V5
Sofie van der Molen, locatie Havo Vwo, H4
Liam Krol, locatie Arnhem, H3
Christof Doorn, locatie VMBO, T4

e-mail: mrleerlingen@guido.nl

De ambtelijk secretaris is Esther Schaap-Kromhout. Zij ondersteunt de MR op organisatorisch en beleidsmatig gebied.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan