Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar. Lees ook de statuten van onze schoolvereniging.

Het RSIN nummer van de vereniging is 8008.02.500

Het beloningsbeleid van leden van de Raad van Toezicht voldoet aan wet- en regelgeving, is transparant en maatschappelijk verantwoord. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding van € 125,00. Daarnaast ontvangt de voorzitter per vergadering € 50,00 extra.

Verslag Algemene Vergadering 18 juni 2019
De Algemene Vergadering van 18 juni heeft de volgende besluiten genomen:

  • Het verslag van de Algemene Vergadering van 26 juni 2018 is ongewijzigd vastgesteld;
  • De ledenvergadering verleent decharge aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor wat betreft het boekjaar 2018;
  • De contributie voor het kalenderjaar 2019 wordt vastgesteld op € 22,-;
  • Dhr. Ludo Zwaan is benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

 

Contact

Voor vragen en suggesties is het College van Bestuur bereikbaar via Postbus 401, 3800 AK te Amersfoort en via directiesecretariaat@guido.nl.
Voor het lidmaatschap of donateurschap van de schoolvereniging kunt u het directiesecretariaat bellen via tel. (033) 479 29 03 of mailen via directiesecretariaat@guido.nl.