Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar. Lees ook de statuten van onze schoolvereniging.

Het RSIN nummer van de vereniging is 8008.02.500

Het beloningsbeleid van leden van de Raad van Toezicht voldoet aan wet- en regelgeving, is transparant en maatschappelijk verantwoord. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding van € 125,00. Daarnaast ontvangt de voorzitter per vergadering € 50,00 extra.

Verslag Algemene vergadering 20 juni 2017

Op de agenda stonden de volgende zaken:
– Vaststellen verslag Algemene Vergadering 14 juni 2016;
– Bestuursverslag 2016 en decharge verlenen aan het College van Bestuur en Raad van Toezicht;
– Vaststellen contributie voor het kalenderjaar 2017; Het College van Bestuur stelt voor het contributiebedrag ongewijzigd te laten op het niveau van €22,-;
– Er is één vacature voor een lid Raad van Toezicht, die we graag weer invullen. Om een goede kandidaat te vinden is een sollicitatieprocedure gevolgd. We stellen voor om mw. Pauline Schonewille-van Diest uit Deventer te benoemen.

Leden hebben hierover persoonlijk nader bericht toegestuurd gekregen, waarna deze agenda digitaal is afgehandeld.
Besluiten:
– Het verslag van de Algemene Vergadering van 14 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld;
– De ledenvergadering verleent decharge aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor wat betreft het boekjaar 2016;
– De contributie voor het kalenderjaar 2017 wordt vastgesteld op € 22,-;
– Mw. Pauline Schonewille – van Diest is benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

 

Contact

Voor vragen en suggesties is het College van Bestuur bereikbaar via Postbus 401, 3800 AK te Amersfoort en via directiesecretariaat@guido.nl.
Voor het lidmaatschap of donateurschap van de schoolvereniging kunt u het directiesecretariaat bellen via tel. (033) 479 29 03 of mailen via directiesecretariaat@guido.nl.