Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar. Lees ook de statuten van onze schoolvereniging.

Het RSIN nummer van de vereniging is 8008.02.500

Het beloningsbeleid van leden van de Raad van Toezicht voldoet aan wet- en regelgeving, is transparant en maatschappelijk verantwoord. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding van € 125,00. Daarnaast ontvangt de voorzitter per vergadering € 50,00 extra.

Verslag Algemene Vergadering 5 juni 2018
De algemene Vergadering van dinsdag 5 juni heeft besloten om artikel 3 de leden 5 en 6 van de verenigingsstatuten te wijzigen. Verder heeft de vergadering het identiteitsdocument Guido goedgekeurd. Voor de benoeming van personeel en voor lidmaatschap van de vereniging wordt de koppeling aan specifiek kerkelijk lidmaatschap vervangen door het onderschrijven van het identiteitsdocument. Een uitgebreider verslag van de vergadering vindt u hier: Verslag AV 5 juni 2018.

Algemene Vergadering 18 juni 2019
Op de agenda van deze ledenvergadering staan de volgende zaken:

  • vaststellen verslag Algemene Vergadering 26 juni 2018
  • Bestuursverslag 2018 en decharge verlenen aan het College van Bestuur en Raad van Toezicht
  • vaststellen contributie voor het kalenderjaar 2019; het College van Bestuur stelt voor het contributiebedrag ongewijzigd te laten op het huidige niveau van € 22,-
  • Er is één vacature voor een lid Raad van Toezicht. Om een goede kandidaat te vinden is een sollicitatieprocedure gevolgd. Unaniem stelt de sollicitatiecommissie voor om dhr. Ludo Zwaan uit Hoevelaken te benoemen.

 

Contact

Voor vragen en suggesties is het College van Bestuur bereikbaar via Postbus 401, 3800 AK te Amersfoort en via directiesecretariaat@guido.nl.
Voor het lidmaatschap of donateurschap van de schoolvereniging kunt u het directiesecretariaat bellen via tel. (033) 479 29 03 of mailen via directiesecretariaat@guido.nl.