Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. Bij aanmelding van uw zoon/dochter voor Guido kunt u op het aanmeldingsformulier uw keuze bekend maken. Het stopzetten van uw lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar pvankammen@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar. Lees ook de statuten van onze schoolvereniging.

Als u uw zoon/dochter aanmeld via het aanmeldformulier kunt u hier uw keuze bekend maken. Het stopzetten van uw lidmaatschap kunt u doen door een e-mail te sturen naar panholts@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter.

Het RSIN nummer van de vereniging is 8008.02.500

Het beloningsbeleid van leden van de Raad van Toezicht voldoet aan wet- en regelgeving, is transparant en maatschappelijk verantwoord. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding van € 125,00. Daarnaast ontvangt de voorzitter per vergadering € 50,00 extra.

Aankondiging Algemene Vergadering 23 juni 2020

Op dinsdag 23 juni staat er een reguliere ledenvergadering gepland. Op de agenda staan de volgende zaken:

  •  vaststellen Verslag AV 18 juni 2019
  • Jaarverslag 2019 incl. jaarcijfers en decharge verlenen aan het College van Bestuur en Raad van Toezicht
  • vaststellen contributie voor het kalenderjaar 2020; het College van Bestuur stelt voor het contributiebedrag ongewijzigd te laten op het huidige niveau van € 22,-
  • vervullen van de vacature voor een lid van de Raad van Toezicht; De heren Henry Buitenhuis en Jan Heinen zijn regulier aftredend als leden van de Raad van Toezicht en niet herkiesbaar. Omdat we via natuurlijk verloop terug willen naar 5 leden, is er één vacature voor een lid van de Raad van Toezicht. Om een goede kandidaat te vinden is een sollicitatieprocedure gevolgd. We stellen voor om mw. Etty Wielenga-Meijer uit Duiven te benoemen.

Leden ontvangen over deze Algemene Vergadering persoonlijk nader bericht.

 

Contact

Voor vragen en suggesties is het College van Bestuur bereikbaar via Postbus 401, 3800 AK te Amersfoort en via directiesecretariaat@guido.nl.
Voor het lidmaatschap of donateurschap van de schoolvereniging kunt u het directiesecretariaat bellen via tel. (033) 479 29 03 of mailen via directiesecretariaat@guido.nl.