Vereniging

Vereniging

Jaarlijks vindt er een Algemene Vergadering van de Schoolvereniging plaats. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Iedereen die de schoolvereniging wil steunen, kan lid of donateur worden. Bij aanmelding van uw zoon/dochter voor Guido kunt u op het aanmeldingsformulier uw keuze bekend maken. Het stopzetten van uw lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar pvankammen@guido.nl. Dit gebeurt niet automatisch bij uitschrijving van uw zoon/dochter. De ledencontributie bedraagt €22,- per jaar. Lees ook de statuten van onze schoolvereniging.

Het RSIN nummer van de vereniging is 8008.02.500

Het beloningsbeleid van leden van de Raad van Toezicht voldoet aan wet- en regelgeving, is transparant en maatschappelijk verantwoord. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding van € 125,00. Daarnaast ontvangt de voorzitter per vergadering € 50,00 extra.

Aankondiging Algemene Vergadering 29 juni 2021

Op dinsdag 29 juni staat er een reguliere Algemene Vergadering gepland. Op de agenda staan:

  • vaststellen van het verslag AV 23 juni 2020
  • bestuursverslag 2020 en decharge verlenen aan het College van Bestuur en Raad van Toezicht;
  • vaststellen contributie voor het kalenderjaar 2021; het College van Bestuur stelt voor het contributiebedrag ongewijzigd te laten op het huidige niveau van € 22,-
  • Pauline Schonewille is regulier aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn als lid van de Raad van Toezicht.

Leden van de schoolvereniging ontvangen voor deze vergadering een schriftelijke uitnodiging.

Contact

Voor vragen en suggesties is het College van Bestuur bereikbaar via Postbus 401, 3800 AK te Amersfoort en via directiesecretariaat@guido.nl.
Voor het lidmaatschap of donateurschap van de schoolvereniging kunt u het directiesecretariaat bellen via tel. (033) 479 29 03 of mailen via directiesecretariaat@guido.nl.