Identiteitsdocument

Waarom christelijk onderwijs?

Op Guido kiezen we voor christelijk onderwijs waarin de Bijbel als Gods woord centraal staat. Bijbelgetrouw onderwijs is een antwoord op de roeping van Christus om Hem te volgen. Als kinderen van de Vader zijn we leerlingen van zijn Zoon. Samen met de ouders willen we onze leerlingen opleiden en vormen door hen Christus te leren kennen. Hij is Koning en bij Hem is de sleutel tot kennis en inzicht. Hij leert ons wie we zijn, wat onze roeping inhoudt en met welke verantwoordelijkheid we in het leven staan. Dit is het uitgangspunt van het onderwijs op Guido. We zijn ervan overtuigd dat juist onze Bijbelgetrouwe christelijke identiteit een sterk wervend vermogen heeft, voor leerlingen en ouders en personeel. Als school willen we bekend staan als een veilige, warme omgeving, waarin mensen hun redder Jezus willen volgen en elkaar willen dienen. Op deze manier willen we onderscheidend en waardevol zijn.

Wat geloven wij?

In Jezus Christus mogen we Gods liefde voor ons herkennen. Door Hem krijgen we deel aan Zijn koninkrijk, dat een vernieuwende kracht is in de wereld. De Heilige Geest maakt hiervan een levende werkelijkheid in ons bestaan, zodat we steeds meer Zijn beeld vertonen. Dit is wat wij op grond van de Bijbel geloven. Dit geloof geeft richting aan heel ons denken en handelen. Het leert ons dat kennis en vaardigheden niet neutraal zijn, maar een plaats hebben in de veelzijdige werkelijkheid van Gods wereld. Het onderwijs op Guido staat in het perspectief van onze verantwoordelijkheid voor schepping en samenleving, in dienst van gerechtigheid en herstel. In alles stellen wij Gods Woord centraal. We nemen de Bijbel dagelijks ter hand, omdat we weten dat we door dit Woord worden gevoed. Door de Bijbel te lezen en te bestuderen kunnen we groeien in ons geloof. Hierbij weten we ons afhankelijk van God, van Zijn genade en van Zijn liefde. We zijn ons ervan bewust dat we leven in een gebroken wereld en dat wij elke dag verkeerde keuzes maken. We prijzen onszelf gelukkig dat onze zonden vergeven zijn en dat we telkens weer een beroep kunnen doen op Jezus’ offer aan het kruis. Wij willen aan iedereen die wij ontmoeten getuigenis geven van deze liefde van God en van onze standvastige hoop op de definitieve komst van zijn koninkrijk op aarde. Wij willen samen ons geloof inhoud geven, in eerbied tegenover onze machtige God en in verwondering over Zijn grote daden.

Hoe merken we dit op onze school?

Guido wil zijn leerlingen vormen tot Bijbelgetrouwe christenen die zelfstandig of samen goede keuzes leren maken. Het is voor ons niet vanzelfsprekend dat onze leerlingen in ons spoor verder zullen gaan. Onze personeelsleden willen hun het christelijke geloof doorgeven en voorleven. Dat vraagt om authentieke docenten die een doorleefd christendom verwoorden en laten zien. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen groeien in hun herkenbaarheid als christen. Onze leerlingen leren op school om, nu en later, in de maatschappij een nuttige christelijke bijdrage te leveren, zodat ook door hen Jezus’ evangelie wordt verspreid en het hemelse koninkrijk steeds meer gestalte krijgt. Dat betekent dat onze leerlingen op school Gods Woord en de God van het Woord leren kennen. Ook vinden wij het belangrijk dat zij leren hun geloof te verwoorden in voortdurende dialoog met anderen. Op onze school spreken we met eerbied, ontzag en liefde over onze God. We gebruiken Zijn naam alleen op gepaste wijze. We zien de zondag als rustdag. We hebben Bijbelse normen voor ons omgaan met geld, goed en Gods wereld en ook voor tere zaken als liefde en seksualiteit. We zijn respectvol naar hen die onder ons, naast ons en boven ons gesteld zijn. Christelijk onderwijs zet zich in voor goed onderwijs van hoge kwaliteit. Onze Bijbelgetrouwe christelijke basis werkt door in ons pedagogisch en onderwijskundig optreden. Goed onderwijs wordt vormgegeven in een dagelijkse praktijk waarin bezielde en bekwame professionals aan het werk zijn. Deze professionals werken de identiteit van de school uit in vakinhoud, een stimulerend pedagogisch klimaat, in inspirerende lessen en een respectvolle bejegening van leerlingen en van elkaar. Net als veel middelbare scholen in Nederland werken we hard aan meetbare opbrengsten zoals doorstroomcijfers en slagingspercentages. We vinden het belangrijk dat vaardigheden worden aangeleerd die tot vakbekwaamheid leiden. Kortom, de ontwikkeling van het talent en de karakterontwikkeling van de leerling, in al zijn facetten, is wat wij steeds voor ogen hebben. Het leveren van deze onderwijskwaliteit is een onderdeel van onze identiteit.

We beseffen dat we in dit identiteitsdocument grote woorden spreken over wie we willen zijn voor God, voor elkaar en voor anderen. We weten dat we dit vanuit onszelf niet kunnen. Daarom bidden we hierbij om Gods hulp. ‘Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het Hem behaagt.’ (Filippenzen 2 vers 13).

Dit identiteitsdocument is vastgesteld door het bestuur en de Raad van Toezicht op 29 januari 2018

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan